ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

Horog István egyéni vállalkozó

A jelen adatkezelési tájékoztató azon személyes adatokra vonatkozik, amelyeket Önről, mint a https://horoghorses.hu weboldal felhasználójáról (továbbiakban, mint „Érintett/Felhasználó”), Horog István, (székhely: 8000. Székesfehérvár, Kelemen Béla u. 14/A ; adószáma: 69282290-1-27; nyilvántartási száma: 52958887) mint az oldal üzemeltetője (a továbbiakban: „Adatkezelő”) gyűjt és kezel.

A honlap szolgáltatásait a Felhasználó önként veszi igénybe, így az ehhez szükséges adatok kezelése önkéntes adatszolgáltatáson alapul. Adatkezelő az átadott személyes adatokat bizalmasan kezeli, és minden technikai és szervezési intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férjen hozzá.

Adatkezelő tájékoztatja Érintettet, hogy a https://horoghorses.hu/ oldalra át vannak irányítva az alábbi domainek:

http://lovaglas-patka.hu/

https://horoghorses.hu/

http://patka-lovarda.hu/

http://horog-horses.hu/

http://patkai-lovarda.hu/

http://patkailovarda.hu/

http://lovarda-patka.hu/                    

http://lovaglaspatkan.hu/

http://horoghorses.com/

 

Az Adatkezelő adatai

Név:                                Horog István (EV)

Székhelye:                      8000 Székesfehérvár Kelemen Béla u. 14/A D.51.

Adószáma:                      69282290-1-27

Nyilvántartási száma:      52958887

E-mail:                             horoghorses@gmail.com

Mobil:                              +36706718611

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Tájékoztatót frissítse vagy egyoldalúan módosítsa. A megújult tájékoztató elérhető a https://horoghorses.hu/adatvedelmi-iranyelvek/címen.

 

Adatvédelmi Tisztségviselő

Adatkezelő nem végez olyan tevékenységet, mely indokolttá tenné adatvédelmi tisztviselő kijelölését.

 

Adatfeldolgozók

A személyes adatok kezelése során, Adatkezelő a honlap üzemeltetéséhez, kizárólag technikai jellegű feladatok ellátására az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:

Az adatfeldolgozó neve:             Jánosi Zoltán János EV

Székhelye:                                  8043, Iszkaszentgyörgy, Szabadság utca 7.

Nyilvántartási szám:                    40297014

Adószáma:                                  66881728-1-27

E-mail címe:                                jazoja@gmail.com

Honlapja:                                    qstyle.hu

Tevékenység:                             Tárhelyszolgáltatás

 

Az adatfeldolgozó neve:             Rackhost Zrt

Székhelye:                                  6722 Szeged, Tisza Lajos körút 41.

Cégjegyzékszám:                       06-10-000489

Adószáma:                                  25333572-2-06

E-mail címe:                                info@rackhost.hu

Honlapja:                                     www.rachkost.hu

Tevékenysége:                            Domain szolgáltatás

Az adatfeldolgozó neve              Gmail (Google Inc.)

Címe:                                          1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 USA

Tevékenysége:                            Az Érintett által megadott személyes adat alapján e-mail küldése, tárolása

 

Az adatfeldolgozó neve:              Google Analytics

Címe:                                           1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Tevékenység:                               statisztikák készítése a honlap látogatásával kapcsolatban

 

Adatok átadása, továbbítása

A Személyes Adatok hatóságok és/vagy jogérvényesítő szervekhez továbbításra kerülhetnek, amennyiben az a fent megjelölt adatkezelési célok, illetve a Szolgáltató jogos érdeke védelme, valamint jogszabályba foglalt kötelezettség teljesítése érdekében szükséges, az irányadó jogszabályokkal összhangban.

 

Az adatkezelés jogalapja

A honlap szolgáltatásait a Felhasználó önként veszi igénybe. A bekért adatok az érintett önkéntes hozzájárulásán alapulnak.

 

Az Adatkezelő honlapjának használatával összefüggő adatkezelés a honlap látogatottsági adatainak mérése és a felhasználói élmény fokozása céljából

Az adatkezelés célja: A honlap működtetése, fejlesztése és karbantartása, látogatottsági adatainak mérése és a felhasználói élmény fokozása.

Ez az adatkezelés leginkább ún. cookie-k (sütik) révén történik.

Az adatkezelés jogalapja: Jogos érdek illetve az Ön megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása.

A kezelt személyes adatok köre: cookie által gyűjtött adatok, IP cím, hozzávetőleges földrajzi elhelyezkedés, operációs rendszer típusa, böngésző típusa, aktivitás a honlapon.

 

A kapcsolati űrlapról 

Az űrlap kitöltésével megadott, elektronikusan tárolt személyes adatai vonatkozásban adatkezelésünk jogalapja az Ön hozzájárulása, a kezelt személyes adatok köre az Ön neve és e-mail címe, melyet kizárólag az Ön által feltett kérdések megválaszolására használunk fel és nem egyesítjük más forrásokból származó adatokkal, adatbázisokkal, valamint semmilyen formában nem adjuk át harmadik fél számára.

Az adatkezelés jogalapja: Az Ön megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása.

Az adatkezelés időtartama: Amennyiben Ön a hozzájárulását visszavonja vagy kéri adatai törlését személyes adatait a rendszerből töröljük.

 

A honlapon feltüntetett e-mail címekre írt üzenetekről

A honlapon kapcsolat cím alatt feltüntetett e-mail címre (horoghorses@gmail.com) írt üzenetével kapcsolatban rendelkezésünkre bocsátott adatokat kizárólag kapcsolattartás céljából, az Ön által feltett kérdések megválaszolására használjuk fel, nem egyesítjük más forrásból származó adatokkal, adatbázisokkal. Ezeket az adatokat harmadik félnek semmilyen formában nem adjuk át. A kezelt személyes adatok köre: Az Ön által megadott személyes adatok, így különösen név, email cím.

Az adatkezelés jogalapja: Az Ön megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása.

Az adatkezelés időtartama: Amennyiben Ön a hozzájárulását visszavonja vagy kéri adatai törlését személyes adatait a rendszerből töröljük.

 

Adatkezelő közösségi oldalon való jelenléte (Facebook, Istagram)

Az Adatkezelő elérhető a Facebookon és az Instagramon is. Az adatkezelő a Facebook oldalon lévő üzenő falon közzétett hírfolyamára a látogató a tetszik/like likre kattintva iratkozhat fel és az ugyanitt megtalálható nem tetszik/dislike linkre kattintva iratkozhat le.

 

Külső linkek, hivatkozások

Honlapom számos olyan kapcsolódási pontot (linket, hivatkozást) tartalmazhat, amelyek más szolgáltatók oldalaira vezetnek. Ezen szolgáltatók adat- és információvédelmi gyakorlatáért az Adatkezelő nem vállal felelősséget.

Milyen jogok állnak az Ön rendelkezésére

Ön jogosult arra, hogy a Szolgáltató által kezelt személyes adatai tekintetében

  1. a személyes adatokhoz hozzáférjen;
  2. a személyes adatok helyesbítését kérje;
  3. a személyes adatok törlését kérje;
  4. a személyes adatok kezelésének korlátozását kérje;
  5. tiltakozzon a személyes adatai kezelése ellen;
  6. a személyes adatokat megkapja és azokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, amennyiben ennek jogszabályi előfeltételei fennállnak;
  7. amennyiben a személyes adatok kezelésére hozzájárulása alapján kerül sor, úgy hozzájárulását bármikor visszavonhatja.

Ön a fenti jogok gyakorlására vonatkozó kérelmét a tájékoztató elején megjelölt elérhetőségekre küldheti el. A Szolgáltató indokolatlan késedelem nélkül, de általában a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül nyújt tájékoztatást a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Amennyiben a Szolgáltató nem tesz intézkedéseket, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatás nyújt az intézkedés elmaradásának okairól. Amennyiben Ön nem ért egyet a Szolgáltató válaszával vagy intézkedésével, akkor jogorvoslati lehetőségek állnak rendelkezésére.

Milyen jogorvoslati lehetőségei vannak

Amennyiben Ön nem ért egyet a Szolgáltató válaszával vagy intézkedésével, akkor panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu), vagy bármely egyéb a GDPR szerinti felügyeleti hatóságnál vagy bírósághoz fordulhat.